चिकित्सक शब्द का भाववाचक संज्ञा chikitsak ka bhav vachak sangya

चिकित्सक शब्द का भाववाचक संज्ञा

चिकित्सक शब्द का भाववाचक संज्ञा चिकित्सा होता है।

चिकित्सक शब्द का भाववाचक संज्ञा

चिकित्सक

चिकित्सा


Post a Comment

Newer Older